Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for GailBelmor
Username GailBelmor (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 5-3-1515 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 30-9-7676
Bio: Ko_a _a_cuchowe jest sk_adnikiem maszyny, który jest u_ytkowany do _a_cuchów nap_dowych.Z_batka jest non stop przystosowane
do ko_a _a_cuchowe wykorzystywane. S_ to ko_a _a_cuchowe dla _a_cuchów rolkowych i przeno_ników _a_cuchowych.Ko_a _a_cuchowe dla _a_cuchów rolkowych s_ zniwelowane w ko_a _a_cuchowe.

S_ one wykorzystywane do d_wigania si_ z _a_cuchów rolkowych.

Z_batki wed_ug tej normy ma ko_o z_bate ("Formularz A")
ewentualnie jako _a_cuch z jednego upadku ko_a _a_cuchowe kierownicz_ piasty
("Formularz B") s_ zrealizowane i przeznaczone do
nagra_ z jedynych, dualnych albo potrójnych
_a_cuchów rolkowych. Sporz_dzone s_ ze stali o
minimalnej wytrzyma_o_ci na d__enie 500 N / mm˛ wzgl_dnie _eliwa.

Mo_liwe s_ tak_e inne towary, jak tworzywo wyszukane (), natomiast nie zniwelowane.W sprawie zdobycia w du_ym stopniu sta_a pr_dko__ _a_cucha, nie powinna by_ mniejsza ni_
15, liczba z_bów ko_a z_batego. Ko_a _a_cuchowych zapewniaj_ perfekcyjne zespolenie pomi_dzy ko_a i _a_cucha
dla wydajnego i zrównowa_onego dzia_ania instalacji.
mocuj_cy dla samotnych _a_cuchów. Nasze ko_a s_ w osobnych _a_cuchów wg Din 8187 do po_ytku i by_
przystosowane i dostarczane gotowe do zestawu.

Sprz_g_a _a_cuchowe z dwoma szramami, a_eby nosi_
moment obrotowy. Ko_a z_bate dla pustych _a_cuchów
pin rodzaju ko_a _a_cuchowe, proponujemy jednostronnej piast_.
Nasze nast_puj_ce ko_a s_ czu_o__ przetwarzane ze dokumentacj_ i przyniesione
pr_dko i ekonomicznie dzi_ki obszernym softu magazynowego.
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]