Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/cyberj/public_html/forums/header.php on line 606
Jazz Forums
Jazz Forums
Last active: Never
Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom


Profile for CandicGZLA
Username CandicGZLA (Send U2U)  (Add to Address Book)
Registered: 21-1-1515 (0 messages per day)
Posts: 0 (0% of total posts)
Avatar & Member Status:
Newbie
*

Last active: Pending First Login

Other Information
Site:
WebCam:
Aim:
ICQ:
Yahoo:
MSN:
Location:
Birthday: 13-2-7777
Bio: Nie ka_dy, kto chce ogl_da_ ciekawe otoczenia wynaj_tym
automobilem, b_dzie mia_ tak_ sposobno__.
Wynajem auta zast_pczego z oc podlaskie Niezb_dne s_ zasadnicze
prawo jazdy i dynamiczna karta kredytowa

To, i_ mamy starczaj_c_ ilo__ gotówki, aby wypo_yczy_ na przyk_ad.
na B__kitnym Wybrze_u b_d_ w Toskanii samochód w trakcie d_ugiego weekendu majowego, nie znaczy jeszcze,
_e nam si_ znaczy uda.

Jakie dokumenty

W wypo_yczalni b_d_ starali si_ zobaczy_ nasze prawo jazdy.
We Francji czy W_oszech tylko trzeba to, którym si_
serwujemy w naszym kraju (jest przyjmowane w Ue, oraz w Szwajcarii).
O ile aczkolwiek postanowimy si_ na podró_ na _wit b_d_ przyk_adowo.
do Afryki, potrzebne b_dzie mi_dzynarodowe prawo jazdy.
_eby je zdoby_, nie nale_y niezbicie chodzi_ na jakikolwiek
kurs ani przekazywa_ subsydialnych egzaminów. Wskazana b_dzie aczkolwiek wizytacja w starostwie powiatowym.
Za takie prawo jazdy trzeba te_ ui_ci_.

W wypo_yczalni, poza prawkiem, z pewno_ci_ zostaniemy spytani o kart_ kredytow_
_ i to podstawow_ z starczaj_cym kresem gotówki.
Bez niej auta nie zdob_dziemy.
Wypo_yczalnia samochodów bia_ystok Wypo_yczalnie najcz__ciej utrudniaj_ na karcie
tzw. kaucj_ (na wypadek zniszcze_ czy niedoci_gni__ w aucie).
Pami_tajmy, _e bez karty kredytowej nie uda si_ wydzier_awi_
czteroko_owca te_ przez Internet. Tak_e w tym przypadku konieczne b_dzie podanie
jej rodzaju, daty legalno_ci i numerów. _eby mie_ pewno__, _e podczas naszych wakacji uda nam si_ wydzier_awi_ takie auto, jakie chcemy
a nie
Wynajem samochodów bia_ystok jakiekolwiek b_d_ takie, które akurat
zosta_o w wypo_yczalni), przewertujmy oferty wielorakich
instytucji w Necie. Takie oferty nale_a_oby zestawi_
(na co przykuwa_ uwag_ _ spogl_daj ramka).
Current Mood:  
Forum most active in: No posts made yet.
Last Post: No posts made yet.

Other Options
Search for all posts by this user

Go To Top


Copyright 2006 Cyberjaz - All Rights Reserved


[queries: 13]
[PHP: 70.7% - SQL: 29.3%]